Zapytanie ofertowe nr 1/11/2015

Strona główna / Zapytanie ofertowe nr 1/11/2015

Kraków, 23.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2015

FLEXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa zaprasza do złożenia ofert na maszynę drukarską fleksograficzną w ramach planowanego projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, wielowarstwowych etykiet Scent Flex Labels”.

FLEXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ubiegając się o jego współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zamówienia dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.

Opis przedmiotu zapytania:

Maszyna drukarska nowa o parametrach i wyposażeniu:

 • standardowe wyposażenie – wałki, aniloksy, kałamarze i inne elementy niezbędne do uruchomienia druku

 • technologia druku: fleksografia

 • ilość zespołów drukujących: min 10

 • ilość zespołów sitodrukowych: min 2

 • szerokość: minimum 430 mm

 • robocza prędkość druku: min. 150 mb/min

 • specjalny system do ściągania trudnego ażuru

 • wydłużona droga wstęgi po zespole lakierującym z dwiema lampami UV

 • możliwość tłoczenia

 • arkuszowanie

 • złocenie na zimno

 • laminowanie

 • automatyczne pasowanie

 • kamera stroboskopowa do inspekcji druku

 • system obustronnego czyszczenia wstęgi

 • system dynamicznego ściągania ładunku elektrostatycznego

 • kompletna przygotowalnia sitodruku rotacyjnego świeconego na płasko

 • lampa do suszenia lakieru wodnego

 • możliwość druku na materiałach o grubości od 12 do 450 um

 • dwa serwomotory na każdym zespole

 • druk od strony kleju co najmniej na 4 zespołach

 • możliwość druku etykiet wielostronicowych (tzw. booklet).

Planowany termin realizacji: do 30.05.2016

Nazwa i kod przedmiotu zapytania:

42991200-1

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

Zostanie wybrana Oferta, która jest zgodna z przedmiotem zamówienia i warunkami zapytania ofertowego oraz spełnia wszystkie kryteria dostępu i otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Wykonanie powyższego zamówienia musi mieć pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko naturalne.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 05.01.2016 r. Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo lub listownie.

Kryteria oceny ofert wraz z wagami procentowymi:

1. Kryteria dostępu

Kryterium dostępu

Ocena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

Przedmiot oferty ma pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko naturalne

TAK/ NIE

Punktacja przyznawana na podstawie oświadczenia Oferenta.

Oferty spełniające kryteria dostępu są poddawane dalszej ocenie.

Termin realizacji – realizacja zakresu zapytania do dnia 30.05.2016

TAK/ NIE

Punktacja przyznawana na podstawie oświadczenia Oferenta.

Oferty spełniające kryteria dostępu są poddawane dalszej ocenie.

Oferenci, którzy spełnili kryteria dostępu są poddawani ocenie punktowej.

2. Kryteria punktowe

Kryterium punktowe

Waga procentowa

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

Cena netto

100

Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:

W = (Cmin/Cn) x 100

Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert

Cn – cena oferty rozpatrywanej

Termin składania ofert: 04.01.2016 r. godz. 12.00. Oferty dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Miejsce dostarczenia ofert:

FLEXPRESS Sp. z o.o.

ul. Pułkownika Dąbka 15

30-732 Kraków

e-mail: tomasz.waclawski@flexpress.pl

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo1 z firmą FLEXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa. Oferty złożone przez podmioty powiązane nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się wprowadzanie zmian do umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania na następujących warunkach: Zachowanie formy pisemnej.

Oferty muszą być ważne co najmniej do dnia: 30.05.2016 r. z możliwością wydłużenia terminu.

Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Wącławskim, e-mail: Tomasz.waclawski@flexpress.pl

………………………..……………………………………….

Podpis

Załącznik nr. 1: Formularz ofertowy.


Załącznik nr 1.

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2015 w sprawie dostawy maszyny drukarskiej fleksograficznej składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

I. Dane Wykonawcy:

Nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………..….

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………………………….

Regon: …………………………………………………………………………………………………………

Tel: ………………………….., Faks: ……………………………, E-mail: ………….………………

II. Warunki oferty:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę: ……………………..

zł/netto (słownie ……………………………………………………………..………………………..),

………………….. zł/brutto (słownie ……………………………..……………………………….….)

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do: ……………………………………………….

Termin ważności oferty: do dnia 30.05.2016 z możliwością przedłużenia.

III. Oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

…………………………….. …………..……………………

Miejscowość i data Podpis

Oświadczam, że realizacja przedmiotowego zamówienia będzie mieć pozytywny / neutralny/ negatywny (niepotrzebne skreślić) wpływ na środowisko naturalne.

…………………………….. …………..……………………

Miejscowość i data Podpis

1.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.